Chi tiết tin - Phường Đông Thanh - Đông Hà

Quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14:27, Thứ Sáu, 24-3-2023

/documents/39955/0/quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3i+th%E1%BB%A7y+l%E1%BB%A3i.pdf/32a0fb35-2e22-453c-5f36-68ead0a0c03c?t=1679642784694

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn