Chi tiết tin - Phường Đông Thanh - Đông Hà

Phường Đông Thanh Tổ chức Bầu cử Khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

20:15, Thứ Hai, 11-7-2022

 Thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 11/05/2022 của UBND phường Đông Thanh về kế hoạch triển khai công tác bầu cử Khu phố Trưởng nhiệm kỳ 2022- 2025 trên địa bàn phường. UBND phường đã thành lập BCĐ theo thông báo số:17/TB-BCĐ ngày 25/05/2022 có19 thành viên gồm các lãnh đạo UBND phường, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, thành viên UBND, cán bộ, công chức phường và các bí thư chi bộ ở các khu phố, Theo kế hoạch các bước tiến trình thực hiện bắt đầu từ ngày 02/05 đến ngày 02/07/2022 gồm các bước tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử. Quyết định công bố ngày bầu cử, tổ chức hội nghị Ban Công tác mặt trận dự kiến danh sách người ứng cử khu phố trưởng, tổ chức hội nghị cử tri đại diện hộ, thành lập tổ bầu cử,UBND phường Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu khu phố trưởng,tiến hành niêm yết danh sách cử tri.

Để đảm bảo cho công tác nhân sự khu phố trưởng nhiệm kỳ 2020- 2025 UBND phường tập trung làm tốt công tác nhân sự trên cơ sở các tiêu chuẩn đã quy định tại Điều 11, Thông tư số 04/2021/TT-BNV ngày 31/9/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thôn, tổ dân phố; Kế hoạch số 65-KH/TU của Thành ủy Đông Hà ngày 24/5/2018 về thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Theo kế hoạch nhiệm kỳ này Tiêu chuẩn khu phố trưởng là Đảng viên thực hiện  kế hoạch hành động số 48- KH/TU ngày 29/6/2018 của Đảng ủy phường Đông Thanh về thực hiện Nghị quyết số 18,-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cuả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.Nghị quyết số19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”.Trong quá trình tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử khu phố trưởng đa số các khu phố đã giới thiệu và hiệp thương 2 đồng chí là Đảng viên để chọn 01 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở, có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

         Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp thì công tuyên truyền và khánh tiết là rất quan trọng. UBND phường đã chỉ đạo Công chức Văn hóa- Xã hội phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, BCS và tổ bầu cử các khu phố tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và lưu động, trang trí các băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, hội trường các khu phố, phát động cán bộ và Nhân dân ra quân phát động làm vệ sinh môi trường và các công trình phần việc để chào mừng cuộc bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022- 2025 trên địa bàn phường Đông Thanh thành công.Qua đó,nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử,trong các ngày gần diễn ra bầu cử các thành viên BCĐ được phân công phụ trách từng tổ bầu cử luôn  bám sát cơ sở,phối hợp với các tổ bầu cử nhất là công tác hiệp thương, giới thiệu người ửng cử, rà soát lập và niêm, yết danh sách cử tri, công tác đảm bảo an ninh- trật tự trước và sau bầu cử luôn được chú trọng và quan tâm đa số các điểm bầu cử đều có cán bộ Công an và tổ bảo vệ dân phố trực thường xuyên.Cử tri khu phố 2, phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà bỏ phiếu bầu

Cử tri  khu phố 2, phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà bỏ phiếu bầu

Ngay từ sáng 10/7, đông đảo cử tri đại diện hộ  trong toàn phường  đã đến các điểm bầu cử trong không khí nô nức, phấn khởi, sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài để bầu vào chức danh  khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022- 2025.Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc của  BCĐ bầu cử phường  và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri đại diện hộ tại các khu phố đã góp phần đem lại thành công tốt đẹp cho ngày hội toàn dân.

Theo số liệu BCĐ Bầu cử phường tính đến thời điểm 11h20 ngày 10/7,cuộc bầu khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường Đông Thanh đã thành công tốt đẹp. Tại cuộc bầu cử này, các cử tri trong toàn phường đã có 1.197 cử tri đại diện hộ gia đình trên 05 khu phố hoàn thành bầu cử khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 100 %. Kết quả có 3 đồng chí khu phố trưởng tái cử, 02 đồng chí khu phố trưởng mới./.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn